Tim Mạch

Quả khổ qua rừng

450.000₫

Tinh bột nghệ đen

400.000₫

Thục địa

210.000₫

Thất diệp nhất chi hoa

3.100.000₫

Nụ vối

140.000₫

Nhân trần bắc

130.000₫

Cây thành ngạnh

190.000₫

Lá sen khô

120.000₫

Lá neem

250.000₫

Hoa nhài

300.000₫

Hoa kim châm

600.000₫

Hoa hồi

130.000₫

Cây rau đắng

100.000₫

Cỏ roi ngựa

180.000₫

Cỏ đắng

250.000₫

Cây đồng nữ

195.000₫

Cây cơm rượu

250.000₫

Sâu chít

1.200.000₫