Tất cả tin tức

Bài thuốc Bạt Vân Tán I 3

Tháng

01

2019

Bài thuốc Bạt Vân Tán I 3

Trị mắt có màng. Vị thuốc: Băng phiến 1,2g Bằng sa 8g Hoàng đơn 80g Lô cam thạch (nung 80g Một dược 6g Não sa 6g Ngọc trúc 6g Nhũ hương 6g Tê giác 40g Thanh diêm 6g Ưng thỉ 8g Xạ hương 1,2g Xuyên ô 6g T...
Chi tiết